Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
CateringHeading F898222893

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός ανεφοδιασμού “catering” των αφων vip της Π.Α

Αντικείμενο του διαγωνισμού : Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών τροφοδοσίας «Ανεφοδιασμού (Catering) των Αφων VIP» της ΠΑ. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 240.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων για μια τετραετία (60.000,00 € ετησίως). Η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας απαλλάσσεται από ΦΠΑ (άρθρο 27 Ν.2859/00). Διάρκεια σύμβασης : Συμφωνία – πλαίσιο [τέσσερα (4) έτη]. α. Διεύθυνση για την παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 – 14:00 : Βλέπε σημείο ένα (1β). β. Ηλεκτρονική πρόσβαση : www . promitheus . gov . gr . και www . ha f . gr . γ. Κωδικός διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 8590. 

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών : 26η Αυγ 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 πμ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 4η Σεπτ 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 11η Σεπτ 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ

Πληρωμή : Εντός εξήντα (60) ημερών από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο. Τόπος παροχής υπηρεσιών : Το Α/Δ της Ελευσίνας (352 ΜΜΥΠ). Χρόνος ισχύος προσφορών : Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού με δικαίωμα παράτασης από την Υπηρεσία. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού : Η χαμηλότερη τιμή συνολικά για όλα τα είδη του διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Τει Ηπείρου: Διαγωνισμός προμήθεια βιντεοπροβολέων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας