Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
AEROPORIA F936826760

Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμός 1) «Γενική Επισκευή – Αξιοποίηση Υλικού ΛΟΛ (NSN: 1615145330577, P/N 332 Α32-1007-03Τ) MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA» 2)προμήθεια Ιατρικών Συσκευών Νοσηλευτικού Τομέα 251 ΓΝΑ

Διαγωνισμός 1)

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.19/15, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη «Γενική Επισκευή – Αξιοποίηση Υλικού ΛΟΛ (NSN: 1615145330577, P/N 332 Α32-1007-03Τ) MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 550.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus. gov.gr του συστήματος, ύστερα από Σελ. 6 δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4155/2013, της Υ.Α Π1/2390/16 Οκτ 13 και του ΠΔ 118/2007 και τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 28 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 5 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16 Οκτ 13

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ 

Διαγωνισμός 2)

Ηλεκτρονικό ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με τροποποιημένους όρους (ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού Δ. 61/13), σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ΄ είδος (ήτοι ανά αύξοντα αριθμό προϊόντος), για την προμήθεια «Ιατρικών Συσκευών Νοσηλευτικού Τομέα 251 ΓΝΑ», και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.387.284,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (462.428,00 € ετησίως)] και 1.706.359,32 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τριετία (568.786,44 € ετησίως).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα – μηχανήματα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας