Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
polemiki F90789500

Πολεμική Αεροπορία: 1. Διαγωνισμός προμήθεια τριών πλήρη σετ υλικού BLADE, 2. Διαγωνισμός ανάδειξης συνεργείου καθαρισμού χώρων – υαλοπινάκων, 3. Διαγωνισμός εκμετάλλευση του οπωροπωλείου ΣΕΠΑ

1. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.16/15, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια «τριών (03) πλήρων σετ (Συνολικά 9 Τεμάχια) υλικού BLADE (P/N 6903A-10 ή 6903A -10S ή 6901S-10) για κάλυψη απαιτήσεων των εντεταγμένων στην ΕΑΒ ΑΕ ελίκων Α/Φ CL-215», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 320.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.

Αποδεκτά δύναται να είναι υλικά που χαρακτηρίζονται ισοδύναμα κατά το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τον κατασκευαστή (ΟΕΜ) του υπο προμήθεια υλικού ή τον κατασκευαστή του Ο.Σ. και πιστοποιείται η χρήση τους από τις οικείες Τ.Ο. του Ο.Σ ή από Κρατικές – Διεθνείς Αρχές Διασφάλισης αξιοπλοιμότητας με παροχή αντίστοιχου πιστοποιητικού.

 

Προκήρυξη εδώ

 

 

2. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη Συνεργείου «Καθαριότητας Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ, Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) και Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ)» και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 7.220.341,44 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων για μια τετραετία], και 8.881.019,97 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τετραετία. Στη συμφωνία πλαίσιο θα εγγραφούν τέσσερεις (4) ανάδοχοι, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ανάθεσης. Σε περίπτωση που συμμετέχει μικρότερος αριθμός υποψηφίων, η συμφωνία πλαίσιο δύναται να υπογραφεί και με λιγότερους αναδόχους (3, 2 ή 1). Για τη διαδικασία σύναψης των εκτελεστικών της συμφωνίας πλαίσιο συμβάσεων (στάδιο call – offs), απαιτείται η υποβολή, από τους συμμετέχοντες στη συμφωνία πλαίσιο, νέας κλειστής οικονομικής προσφοράς.

 

Προκήρυξη εδώ

 

 

3. Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), ως επανάληψη του διενεργθέντος Δ. 22/14, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία προκύπτει από το υψηλότερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης που θα προσφερθεί επί της Μέσης Λιανικής Τιμής του Δελτίου Τιμών που εκδίδεται από τη Νομαρχία Αθηνών/Δνση Εμπορίου και Τουρισμού/Τμήμα Προστασίας Καταναλωτή), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών, για την ανάδειξη προμηθευτή που θα αναλάβει την «εκμετάλλευση του οπωροπωλείου ΣΕΠΑ, για την πώληση νωπών οπωροκηπευτικών στους πελάτες του Πρατηρίου καθώς και τον ανεφοδιασμό Μονάδων της ΠΑ εντός του λεκανοπεδίου Αττικής (112 ΠΜ, 128 ΣΕΤΗ, 350 ΠΚΒ/21 ΜΚΒ, 251 ΓΝΑ, Μ.ΓΕΑ και ΚΕΔΑ/Ζ), με μέριμνα (μέσα και έξοδα) του προμηθευτή», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 690.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 13%, για μια τριετία (230.000,00 € ετησίως)], και 779.700,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τριετία (259.900,00 € ετησίως).

 

Προκήρυξη εδώ

Previous ΠΣΕ: Μεγάλες ανατροπές στο γεωγραφικό χάρτη των εξαγωγών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας