Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
dikigoria F 1742391911

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΜΗ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ

(παρ.6, αρ.87, Ν.4635/2019, ΥΑ.38848/2020

Το Επιμελητήριο Άρτας προκηρύσσει μία (1) θέση δικηγόρου πλήρους απασχόλησης με σχέση έμμισθης εντολής, παρά πρωτοδίκαις, η πρόσληψη του/της οποίου/ας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 87 του Ν.4635 σε συνδυασμό με την υπουργική απόφαση με αριθ.38848/2020.

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η για την ανωτέρω θέση πρέπει απαραίτητα:

1. Να είναι Έλληνας/Ελληνίδα πολίτης.

2. Να είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και να είναι δικηγόρος μέλος ενός Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας, κατά προτίμηση του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας.  

3. Οι Άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή

να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

4. Να μην υπάρχει κώλυμα ποινικής καταδίκης ή υποδικίας.

5. Να μην έχουν κώλυμα από τον ΑΝ1256/82 και τον Κώδικα δικηγόρων

   (Ν4194/2013)

Τα προσόντα των υποψηφίων (αναλυτικά), τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας, τα κριτήρια επιλογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια ορίζονται στην προκήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 13/ 02-12-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας και η οποία έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΔΛΥ469ΗΛ4-Γ1Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στο Επιμελητήριο Άρτας, Κ. Αιτωλού και Ν. Πριοβόλου, τ.κ. 47100 Άρτα (4ος όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευσή της, στις ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, ήτοι μέχρι 07 Ιανουαρίου 2021.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΆΡΤΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΟΜΑΖΟΣ

 Επισυνάπτεται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Previous Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η παράταση των περιοριστικών μέτρων και η αναστολή των δραστηριοτήτων ανά ΚΑΔ μέχρι 14-12-2020
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας