Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
k9015909 F1828774309

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός προμηθευτών πετρελαιοειδών (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %), για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 31-12-2017, ενδεικτικού συνολικού πρoϋπoλoγισμoύ εβδομήντα ενός χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και δώδεκα λεπτών (71.445,12 €) χωρίς Φ.Π.Α. ή ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (88.591,95 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Santa Bike ARTA 18 Δεκεμβρίου 3.30 μ.μ.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας