Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
peartas F1250446285

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας: Διαγωνισμός για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με το αντικείμενο της παρούσης, όπως προσκομίσουν στην υπηρεσία μας έγγραφη προσφορά για τα υπό προμήθεια είδη, όπως αυτά αποτυπώνονται στο συνημμένο Πίνακα και τα οποία πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

Με τις αριθμ.10/74/09-12-2016 & 10/04/22-02-2017 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2017. Με την αριθμ.28/1408/14-09-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (4.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα της Π.Ε. Άρτας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σε βάρος του Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9829 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2017 και εν συνεχεία εκδόθηκε η αριθμ. Α/Α1902/οικ.3748/27-09-2017(ΑΔΑ:6Ω8Λ7Λ9-Ξ21) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2012 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής ανά όχημα/μηχάνημα. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο Πίνακα.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Δήλωση Προέδρου Επιμελητηρίου Άρτας για την μη κάλυψη των οργανικών θέσεων της Αστυνομικής Δ/νσης Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας