Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
dakos F 1765996691

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής: Διαγωνισμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο για την ανάδειξη εργολάβου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής από τις εστίες μόλυνσης του δάκου,

προϋπολογισμού 114.168,12€,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι περιοχές εφαρμογής στο Παράρτημα Γ'(Τεχνικές Προδιαγραφές) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με σύντμηση προθεσμιών, την 14/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ. 5 & 6) του Π.Δ.60/2007, ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων & Διαδικασιών Δ ιαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ.Μαραθώνος – Παλλήνη).

Οι προσφορές μπορούν να καταθέτονται ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος,15351 Παλλήνη, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα 13/07/2015 και ώρα 14:30μμ. Επίσης, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 14/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, προ της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr) & στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σwww.eprocurement.gr.

Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης.

Δεκτές γίνονται επίσης υποψηφιότητες από νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, ενώσεις νομικών ή / και φυσικών προσώπων, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιαδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,με ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., ήτοι δύο χιλιάδες είκοσι ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (2.020,67€).

Δεν γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται του ελάχιστου του ως άνω απαιτούμενου ποσοστού 2%.

Ημερομηνία αποστολής με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.5 του Π.Δ.60/2007, της Διακήρυξης στην Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 03/06/2015(αριθμός εσωτερικής αναφοράς αριθμός 2015-073518),ημερομηνία δημοσίευσης στις 05/06/2015(στοιχεία δημοσίευσης 2015/S 107-194391).

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης σε δύο(2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (Ναυτεμπορική, Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών) και σε μία (1) τοπική εφημερίδα (ΑττικόΒήμα) στις 12-06-2015.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 12-06-2015.

Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής(17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – 1ος όροφος, ο αρμόδιος υπάλληλος, τηλ/νο: κ. Φάσσος Θεόδωρος τηλ. 213-2005158, Fax: 213-2005151).

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ( κα Παπαδοπούλου Κων/να και τον κ. Ντουλμπέρη Λάμπρο, τηλ: 213 2005351 & 213 2005352).-

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                        ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

 

Previous Πολεμική Αεροπορία: Διαγωνισμοί προμήθειας α) ειδών εξάρτυσης – β) υφασμάτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας