Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
perifereia artas 640x500 752x490 F 1699409846

Περιφέρεια Ηπείρου:Διαγωνισμός για την Προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής

Η Περιφέρεια Ηπείρου προκηρύσσει Διαγωνισμό για την Προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), με σκοπό τη διανομή τους στους ωφελούμενους του Προγράμματος.Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.308.944,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 998.584,07€ (ΦΠΑ 13%) και 145.600,00€ (ΦΠΑ 24%) € ΦΠΑ : 129.815,93€ και 34.944,00€, αντίστοιχα €). Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό μετα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017). Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και όχι πέραν της 31/12/2019 . Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,αποκλειστικά βάσει τιμής. Επισυνάπτεται ο διθαγωνισμός.

Previous Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση “TUTTOFOOD 2019”
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας