Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
apolimanseis F 233044411

Περιφέρεια Αττικής: Διαγωνισμός επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με ηλεκτρονικές προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ψεκαζόμενο ελαιόδεντρο σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την ανάδειξη αναδόχου επίγειων δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, προκειμένου να προστατευτούν οι ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής για το έτος 2016, προϋπολογισμού 97.970,70 €συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% (Διακήρυξη 4/2016).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr του E.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελλο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  στο Π.Δ. 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23-05-2016.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19-06-2016 και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής(17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – 1ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος, κ. Φάσσος Θεόδωρος τηλ. 213-2005158 Fax: 213-2005151).

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από  τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (κ. Ντουλμπέρη Λάμπρο, τηλ: 213-2005352).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Πρόσκληση συμμετοχής στην 28η διεθνή έκθεση BIOFACH 2017 15 -18 Φεβρουαρίου 2017 Νυρεμβέργη
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας