Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
peartas F120570624

ΠΕ Άρτας: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN για ανάγκες του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού, προϋπολογισμού 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

 

Έχοντας υπόψη:

1.   Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.   Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ)».

3.   Το ΠΔ 140/2010 (ΦΕΚ 140Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.   Το Π∆ 80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».

5.   Την αριθ. 16/890/04.05.2018 (ΑΔΑ: 6Α917Λ9-Π3Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρουμε την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης.

6.   Την αριθ. 4542/62241/22.05.2018 (ΑΔΑ: 675Μ7Λ9-81Ι) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας για την έγκριση διάθεσης πίστωσης.

7.   Την αριθ. 22/1234/20.06.2018 (ΑΔΑ: 7ΤΣΦ7Λ9-ΞΣ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ύστερα από έρευνα αγοράς, με μέριμνα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας.

 

Προσκαλεί

 

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στη Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας, 2ος όροφος, Ταγμ. Παπακώστα 6, έως την Παρασκευή 13/07/2018, ώρα 10:00. Η προσφορά μπορεί να κατατεθεί ιδιοχείρως ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με courier. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, θα γίνει αποσφράγιση των προσφορών. Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν θα γίνουν δεκτές.

 

Α. Υποβολή προσφορών

Η προσφορά θα κατατεθεί σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής:

«Προς:Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Δ/νση Τεχνικών Έργων

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση UPS, κάμερας IP, δικτύου VPN για ανάγκες του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Κορωνησίας – Καλογερικού.

Στοιχεία συμμετέχοντα (Επωνυμία, Δ/νση, ΑΦΜ, Τηλέφωνο, Fax, Email)».

 

Εσωτερικά του φακέλου προσφοράς θα τοποθετηθούν δύο υποφάκελοι:

1.Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: Στο φάκελο αυτό θα περιλαμβάνονται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Αυτά περιλαμβάνουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τεχνικά φυλλάδια των υπό προμήθεια ειδών, όπως αναφέρονται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση, καθώς και το Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Β, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υποψήφιο προμηθευτή, στο οποίο για κάθε προδιαγραφή θα υπάρχει παραπομπή σε συγκεκριμένη σελίδα του τεχνικού φυλλαδίου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να ικανοποιεί το σύνολο των απαιτήσεων όπως αυτές αναφέρονται στο Φύλλο Συμμόρφωσης και στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται.

2.Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»: Σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα τοποθετηθεί μέσα στον κυρίως φάκελο, θα περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία που θα είναι σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα.

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής.

Μετά την ανάδειξη μειοδότη και πριν από την απευθείας ανάθεση, ο μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

–   Φορολογική ενημερότητα

–   Ασφαλιστική ενημερότητα

–   Απόσπασμα ποινικού μητρώου.

 

Β.Παράδοση – Παραλαβή

Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών από τον Ανάδοχο στις προβλεπόμενες θέσεις, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτόκαι θα συντάξει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.

 

Γ. Κρατήσεις – Πληρωμή

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των προσφερόμενων ειδών και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις.

   

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕ Άρτας, στη διαδικτυακή διεύθυνση www.peartas.gov.grκαι θα κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Άρτας. Για τεχνικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 26813 63325 (Κων. Νάκος).

Previous Εκδήλωση Παρουσίασης των Δράσεων “ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ”
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας