Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

ΠΕ Άρτας: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μίσθωση χώρων

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (Πλ. Εθνικής Αντίστασης – Άρτα – Τ.Κ.:47132) μέχρι τις 16/02/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. την οικονομική σας προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, καθώς απόσπασμα ποινικού μητρώου, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, για τη μίσθωση χώρων οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως αποθηκευτικοί χώροι και/ή ως σημεία διανομής των τροφίμων και των προϊόντων βασικής υλικής συνδρομής, τα οποία θα δοθούν στους ωφελούμενους τους Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, από 01-03-2018 έως 31-12-2018.

Με την αριθμ. 3/141/24-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου εγκρίθηκε η ανωτέρω δαπάνη και η διάθεση πίστωσης σε βάρος του Ε.Φ. 071, ΚΑΕ 9459 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018 και εν συνεχεία εκδόθηκε η αριθμ. Α/Α 523/οικ.215/26-01-2018 (ΑΔΑ:6ΗΟΧ7Λ9-ΠΡΨ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 520 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Οι ανωτέρω χώροι θα πρέπει να βρίσκονται στην περιοχή της Άρτας και θα χρησιμοποιηθούν για:

Α) την αποθήκευση και συντήρηση τροφίμων 1-4οC με καταγραφικό θερμοκρασίας, και να είναι τουλάχιστον 200 τετραγωνικά μέτρα και

Β) την αποθήκευση για ξηρό φορτίο (συνθήκες περιβάλλοντος) τουλάχιστον 1500 τετραγωνικά μέτρα, καθώς και θα πρέπει να διαθέτουν ηλεκτροκίνητα περονοφόρα και άλλα μεταφορικά μέσα.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προσφορά σας, ισχύει για τριάντα (30) ημέρες προσμετρούμενες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας, θα κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Άρτας και θα παρέχεται με ελεύθερη πρόσβαση στην διαδικτυακή διεύθυνση: www.peartas.gov.gr.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα IdEATE για ανέργους και ΜμΕ στον κλάδο του τουρισμού
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας