Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ilektroniko epiheirein golomazos1 F 1650946241

Παρουσίαση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο Επιμελητήριο Άρτας

Δύο ενεργά Προγράμματα και ένα αναμενόμενο παρουσίασαν τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου και της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Άρτας την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Γκολομάζος ο οποίος έκανε λόγο για φεστιβάλ εκδηλώσεων στο Επιμελητήριο το τελευταίο διάστημα, καθώς επρόκειτο για την τρίτη παρουσίαση επενδυτικών προγραμμάτων σε διάστημα μιας εβδομάδας.

Όπως είπε, η Διοίκηση του Επιμελητηρίου αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του για τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης ενισχύοντας συνεργασίες με τους φορείς διαχείρισης  των χρηματοδοτικών εργαλείων με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του.

Ο κ. Γκολομάζος ευχαρίστησε την Περιφέρεια για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του Επιμελητηρίου για διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης και εξέφρασε την επιθυμία να συνεχιστεί απρόσκοπτα η συνεργασία προς όφελος της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητας Άρτας.

Τέλος, αναφέρθηκε επιγραμματικά σε ακόμη τρία προγράμματα που είναι ενεργά και μπορούν να υποβληθούν προτάσεις.

Ειδικότερα αναφέρθηκε: α) στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Τοπική Ανάπτυξη με την πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», Υπομέτρο 19.2 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 που διαχειρίζεται η ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Επιμελητήριο και  αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως: επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών και δασικών προϊόντων, οικοτεχνίες, τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αναψυχής και εναλλακτικού τουρισμού, βιοτεχνίες μεταποίησης – κατασκευών – ειδών διατροφής, επιχειρήσεις εμπορίου και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Β) στο νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16, για το οποίο μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Γ) το «Πρόγραμμα προώθησης στην αυτoαπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών» του ΟΑΕΔ που επιδοτεί ανέργους, ηλικίας 18-66 ετών, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (∆ΟΥ) και σε περίπτωση προηγούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, να την έχουν διακόψει έως την 31/12/2011.

Τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισηςτης Περιφέρειας Ηπείρου κ.κ. Εύη Παπανικολάου και Νίκος Μπαλτογιάννης  και της Δ/νσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού κα Ζωή Παπαρούνα παρουσίασαν αναλυτικά τα προγράμματα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν II»,«Ενίσχυση υφισταμένων ΜμΕ για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II», τα οποία είναι ενεργά και τη δράση   «Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα», που αναμένεται να προκηρυχθεί.

«Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business) II»

Το «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business) II» απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

 • Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν καθώς και θα πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου
 • Δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα XIV της παρούσας πρόσκλησης
 • Διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης κυμαίνεται από 5.000€ έως 15.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης και αναλύονται σε 4 βασικές κατηγορίες με σχετικές υποκατηγορίες:

 • Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Προβολή, προώθηση, δικτύωση
 • Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

«Ενίσχυση υφισταμένων ΜμΕ για ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II»

Η δράση συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 2.000.000€, αφορά την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να υιοθετήσουν νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς: αγροδιατροφή, βιομηχανία της εμπειρίας, ΤΠΕ και υγεία /ευεξία.

Η δημόσια δαπάνη κάθε επενδυτικής πρότασης θα κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€.

 

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα και Λοιπός Εξοπλισμός
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού
 • Προβολή – Προώθηση
 • Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη επιχειρήσεων
 • Λειτουργικές Δαπάνες Επιχείρησης

«Επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα»

Επιχορηγούνται οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την πρόσληψη ανέργων, ήτοι στην Αγροδιατροφή, τον Τουρισμό, τις ΤΠΕ, την Υγεία/Ευεξία.

Οι Δαπάνες που επιδοτούνται είναι: Πλήρες μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος για 18 μήνες (Μηνιαίες μικτές αποδοχές, Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα Αδείας) με την προϋπόθεση να κρατήσουν τον εργαζόμενο τουλάχιστον 4 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι με

1.     Τίτλος σπουδών/εκπαίδευσης

 • Πτυχίο / δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (ΕΠΑ.Λ., ΙΕΚ, Τριτοβάθμια ανώτερη εκπαίδευση)
 • Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα

2.     Ανεργία / μη απασχόληση

 • Εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ή
 • Τρείς μήνες πριν την υπογραφή της σύμβασης δεν απασχολήθηκαν με μισθωτή σχέση εργασίας ή δεν είχαν εισοδήματα από άσκηση ελευθέριου ή άλλου επαγγέλματος και επιχειρηματικής δραστηριότητας

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσλάβει μέχρι έξι ανέργους και το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών (τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).  (ΚΑΝ 1407/2013 de minimis).

Προϋποθέσεις ένταξης είναι :

 • Να δραστηριοποιείται  σε ΚΑΔ που αναφέρονται στην προκήρυξη
 • Να διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Ηπείρου πριν την 1/1/2018
 • Να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Άρτας κ. Βασίλειος Μαγκούτης, ο οποίος κάλεσε τους επιχειρηματίες και  ανέργους- εν δυνάμει επενδυτές να απευθύνονται στις υπηρεσίες του Επιμελητηρίου  για πληροφορίες και ενημέρωση.

Previous Το πρόγραμμα CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 παρουσιάστηκε την Πέμπτη 11.07.2019 στο Επιμελητήριο Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας