Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
peloponisou F 1045116023

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Διαγωνισμός Ανάδειξης Αναδόχου για τη σήτιση Φοιτητών

Επωνυμία Aναθέτουσας Αρχής, Δραστηριότητα: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠEΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, (Ν.Π.Δ.Δ) Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη Τ.Κ.:22 131, ΤΡΙΠΟΛΗ, Γενική Κυβέρνηση, με κύρια δραστηριότητα την Εκπαίδευση.

Υπηρεσία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης-Τμήμα Προμηθειών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τέρμα Καραϊσκάκη, Τρίπολη 22131

Στοιχεία Επικοινωνίας, Αρμόδιοι για πληροφορίες: τηλ: +30 2710 372111/372107, (Τσώκου Βασιλική ) +30 27410 74999 (Ασπρούδη Παρασκευή) Fax: +30 2710 372108 email: vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.grUL: www.uop.gr

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Συνολικός προϋπολογισμός: 789.703,20 € (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 979.231,97€ με Φ.Π.Α. 24% Εάν συμπεριληφθεί δικαίωμα προαίρεσης αυτό ανέρχεται σε ύψος 207.090,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 256.791,60 €( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Το συνολικό ποσό (συμπεριλαμβανομένου των δικαιωμάτων προαίρεσης) ανέρχεται σε 996.793,20 € (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 1.236.023,57 € με Φ.Π.Α. 24%.Ο συνολικός προϋπολογισμός (κατ εκτίμηση) για χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-12-2020 κατανέμεται ως ακολούθως:

Για κάθε έτος (2019, 2020) το ποσό αντίστοιχα (κατ εκτίμηση) είναι:

Στις 286 ημέρες με συνολικό προϋπολογισμό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 489.615,98 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (ήτοι 394.851,60 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) προκειμένου να σιτιστούν 767 φοιτητές ημερησίως (για τη μέγιστη παροχή 767 ημερήσιων σιτηρεσίων). Εμπεριέχονται έως 10 ημέρες ενδεχόμενης παράτασης σε περίπτωση ενδεχόμενης παράτασης του κάθε Ακαδημαϊκού έτους.

Επισημαίνεται ότι: Στα ανωτέρω έτη έχουν συμπεριληφθεί έως δέκα (10) ημέρες ενδεχόμενης παράτασης του κάθε Ακαδημαϊκού έτους με συνολικό προϋπολογισμό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 17.119,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (ήτοι 13.806,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δικαιώματα προαίρεσης: Ενδέχεται να ανατεθούν στον ανάδοχο νέες Υπηρεσίες ύψους έως 207.090,00 € ευρώ (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 256.791,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) που θα συνίστανται στην επανάληψη Υπηρεσιών με τις ζητούμενες από τη σύμβαση που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Είδος σύμβασης: Υπηρεσία. Κωδικός NUTS Κύριοι τόποι παροχής Υπηρεσιών :EL65 EL651 EL652 EL653.

Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια Σύμβαση. Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) Κύριο Αντικείμενο: 55320000-9 «Yπηρεσίες Παροχής Γευμάτων».

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις: Ναι

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για μία ή στο σύνολο τους και όχι για μέρος τους και η κατακύρωση θα γίνει ανά Ομάδα.

Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε δυο (2) Ομάδες με προϋπολογισμό ανά Ομάδα:

ΟΜΑΔΑ (Α): «Σίτιση για τις Πανεπιστημιακές Μονάδες Τρίπολης, Ναυπλίου, Κορίνθου», εκτιμώμενης αξίας 491.248,80 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 609.148,51 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την μέγιστη παροχή 378 ημερήσιων σιτηρεσίων για 722 ημέρες (συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα προαίρεσης).

ΟΜΑΔΑ (Β): «Σίτιση για τις Πανεπιστημιακές Μονάδες Σπάρτης, Καλαμάτας », εκτιμώμενης αξίας 505.544,40 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 626.875,06 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την μέγιστη παροχή 389 ημερήσιων σιτηρεσίων για 722 ημέρες (συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα προαίρεσης).

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές /αντιπροσφορές προσφορές : Όχι

Διάρκεια της σύμβασης: . Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 572 ημέρες από την υπογραφή της. Ενδέχεται να ανατεθούν στον ανάδοχο νέες υπηρεσίες που θα συνίσταται στην επανάληψη υπηρεσιών με τις ζητούμενες (ως δικαιώματα προαίρεσης) και που αντιστοιχούν σε 150 επιπλέον ημέρες, με τους ίδιους όρους.

 

3. ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Όροι που αφορούν τη σύμβαση.

Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας της ομάδας ή του συνόλου της Διακήρυξης για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 72 του ν.4412/2016) ήτοι συνολικού ποσού για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ που ανέρχεται σε 19.935,87€ όπως περιγράφεται στην παρ. 2.2.1 της Διακήρυξης. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ΟΜΑΔΑ το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της προσφερόμενης Ομάδας σύμφωνα με:

Α) ΟΜΑΔΑ- ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ – 9.824,98 € και Β) ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΣΠΑΡΤΗ – 10.110,89 €.

Β) Εγγυητική καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης όπως περιγράφεται στην παρ. 4.1 της Διακήρυξης

Κύριοι όροι της χρηματοδότησης και πληρωμής ή /και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις.

Χρηματοδότηση: Πιστώσεις ΚΑΕ 2631 του Τακτικού Προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019-2020.

Πληρωμή: Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται στην παρ. 5.1 της Διακήρυξης

 

4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα :Περιγράφονται στις παραγράφους 2.2.3 και 2.2.4 της Διακήρυξης και αποτυπώνονται στο ΕΕΕΣ

Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια: Περιγράφονται στην παρ 2.2.5 της Διακήρυξης

Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα: Περιγράφονται στην παρ 2.2.6 της Διακήρυξης

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας– τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης Διαγωνισμού: Συστημικός αριθμός 57074 και 57075.

Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της Διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr., από την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών και Διευκρινήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών & απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του μέσω διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ., το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών στις 07/06/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσφορά : Ελληνική

Τόπος και χρόνος υποβολής των Προσφορών: Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσωτης διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών: Στις 13/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 της αυτής ημερομηνίας. Η έντυπη υποβολή των προσφορών γίνεται, έως 18/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 της αυτής ημερομηνίας στην δ/νση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρυτανεία, Ερυθρού Σταυρού και Καρυωτάκη, Τρίπολη 22131

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα: Στις 19/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 της αυτής ημερομηνίας. Θα γίνει μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσα Αρχής.

Ισχύς των Προσφορών: (365) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

 

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προδικαστικές Προσφυγές : Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 του π.δ. 39/2017 μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία, ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Ειδικότερα για την άσκηση προσφυγής κατά της Διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

Έξοδα δημοσίευσης: Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους που ανακηρύσσονται ανάδοχοι. Στην περίπτωση άγονου διαγωνισμού ή άγονων Ομάδων τα έξοδα θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

 

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε

Ημερομηνία : 30/04/2018.

Previous Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τη Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας