Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
panep F144064880.ioann.aetos

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει διαγωνισμό (αρ. πρωτ. διακήρυξης 40989/06-11-2020) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (Αύξοντα Συστημικό Αριθμό: 101930) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με εκτιμώμενη καθαρή αξία 42.156,54€, συνολική αξία 52.274,11€ με ΦΠΑ.

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής

http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/prokirykseis-promitheion

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14-12-2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 03:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-12-2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11:30 π.μ..

Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4/ Ποιοί είναι οι δικαιούχοι και ποιά τα κριτήρια ένταξης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας