Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
AXEPA 350x233 F 1062452946

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμου οφθαλμολογικού υλικού

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια Αναλώσιμου οφθαλμολογικού υλικού (cpv 33141000-0 Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά),Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 279.876,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 225.707,00 ΦΠΑ : 54.169,68€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες .

Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα για τρίμηνη μονομερή παράταση με εκτιμώμενη αξία 69.969,17€ και επιπλέον εννεάμηνη με τη σύμφωνη γνώμη της εταιρείας και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου με εκτιμώμενη αξία 209.907,51€. Σε περίπτωση χρήσης του δικαιώματος προαίρεσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν ολοκληρωθεί αντίστοιχος διαγωνισμός από Πρόγραμμα Προμηθειών.

Το Νοσοκομείο μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 15% με εκτιμώμενη αξία 41.981,50€ ή για μικρότερη ποσότητα κατά 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

Καμία αναθεώρηση τιμών δεν προβλέπεται κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και των τυχόν άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Εμπορικός Σύλλογος Άρτας: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΕΚΛΟΓΕΣ 2017
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας