Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
catering3 F1481934665

Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18/2017

 

      Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ”, ύστερα από την την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 17η/8.6.2017Συνεδρίασή του (Θέμα 36ο) ΑΔΑ: ΩΓΙΤ469064-80Κ

                                               α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι     

ότι θα διενεργηθεί ηλεκτρονική διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 32 παρ. 2 (γ), για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών εστίασης (CPV 55321000-6, Υπηρεσίες προετοιμασίας γευμάτων) του Νοσοκομείου με τις αξιολογημένες και τεχνικά αποδεκτές συμμετέχουσες εταιρείες του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού (της 16.10.2012, με αριθμό διακήρυξης 27/2012, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2011 από την ολοκλήρωση του οποίου προέκυψε σύμβαση) και συγκεκριμένα με τις εταιρείες: 1. Κ/ξια «Άναξ Α.Ε. – Πιονιέρος Ε.Π.Ε.», 2. ISS FACILITY SERVICES A.E. και 3. ΧΟΥΤΟΣ CATERING A.E., με τις προδιαγραφές και τους όρους της ισχύουσας σύμβασης 59889-18/2017με ΑΔΑΜ 17SYMV006002435, προϋπολογισμού δαπάνης ανώτατου ποσού 48.873,77€ χωρίς Φ.Π.Α. (60.603,47€ με Φ.Π.Α. 24%), για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας από την πλευρά του Νοσοκομείου σε περίπτωση κατακύρωσης αποτελεσμάτων και υπογραφής σύμβασης από άλλη διαδικασία που θα διενεργήσει το Νοσοκομείο για παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Συστημικός Αριθμός: 42890).

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός προμήθειας ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος, παροχής υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του και προμήθεια αναλωσίμων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας