Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
dakos7 F379166688

Π. Ε. Κεφαλληνίας: Διαγωνισμός ανάδειξης εργολάβων εργασιών ψεκασμών δακοκτονίας

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη των αναδόχων του έργου: «ΕργασίεςΨεκασμού Δακοκτονίας Έτους 2017 (CPV: 77100000-1) στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (NUTS: GR 223)» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 60.740,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Οι δαπάνες δακοκτονίας βαρύνουν τους Κ.Α.Π. της Π.Ι.Ν., για τις οποίες επιχορηγείται. Η σύμβαση δομείται σε δεκαεπτά (17) τμήματα, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα χωρίς δυνατότητα υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και τα κατά περίπτωση έντυπα έγγραφα υποβάλλονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας της Π.Ι.Ν. (ταχ. δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, ΤΚ. 28 100 Κεφαλονιά). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 03.7.2017 και ώρα 17:00, η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 07.07.2017 και ώρα 11:00π.μ.. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής, υπέρ του συμμετέχοντος, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α..Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι μέχρι 31.12.2017. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είναι με ΑΔΑ: 7ΞΤΨ7ΛΕ-ΣΡΤ και ΑΔΑ:Ω0Ο07ΛΕ-ΛΚΤ.

Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο (www.promitheus.gov.gr) μέχρι την 27.06.2017 και ώρα 17:00. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 26713.60589, φαξ:26710.28078, e-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.grαρμόδιος υπάλληλος κ. Σπαθής Ευάγγελος, τμήμα προμηθειών της Π.Ε. Κεφαλληνίας, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στο ΕΣΗΔΗΣ. Η προκήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ την 26.5.2017.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Διονύσιος Στραβοράβδης

Σχετικά Αρχεία:

Previous Π.Ε. Εύβοιας: Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας