Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
igeia F 349060248

Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού: Διαγωνισμός Φύλαξης – Ασφάλειας των Χωρών του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό του υπ.αριθμ. 07/2016, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Ανάδειξη Αναδόχου «Φύλαξης – Ασφάλειας των Χωρών του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού» και τη σύναψη σύμβασης διάρκειας δύο (2) ετών με μονομερές δικαίωμα του ιδρύματος για παράταση του χρόνου ισχύος της για (6) ακόμη μήνες, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων επτά και ενενήντα δύο λεπτών (307.999,92€) πλέον Φ.Π.Α μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης του ενός εξαμήνου.

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους υποψήφιους αναδόχους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό διαγωνισμού : 24507.  

Σχετικά Αρχεία:

Previous Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προμήθεια κάδων απορριμμάτων και δοχείων απορριμμάτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας