Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
archeiolipsis F155137301

Κ.Α.Υ.Φ. :Διαγωνισμός προμήθεια αλεύρων αρτοποιίας , α./ κατηγορίας Τ70% & β./ κατηγορίας Π55% για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ – Κ.Α.Υ.Φ.

Το Ανοικτό Κατάστημα τηςΚεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών στον Κορυδαλλό – (Κ.Α.Υ.Φ) διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής για την προμήθεια
αλεύρων αρτοποιίας , α./ κατηγορίας Τ70% & β./ κατηγορίας Π55% για την κάλυψη των αναγκών σε άλευρα του κρατικού αρτοποιείου της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ –Κ.Α.Υ.Φ.
Η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 16-11-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00
Ανάλυση ομάδων αλεύρων:
Α΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΤ 70% 240.637,16€ ( χωρίς τον Φ.Π.Α.13%)
 Β΄ ΟΜΑΔΑ: ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π 55% 94.964,60 €( χωρίς τον Φ.Π.Α.13%)
 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σμέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταίαΗμερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 01-12-2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00.
Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οποιαδήποτε ηλεκτρονικήεπικοινωνίααπό οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέσωτης διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτικήημερομηνία και ώρα που ορίζει ηδιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α’/29-05-20132 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 ΦΕΚ 2677 Β’/21-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίεςλειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΠΕ Άρτας: Μελισσοκομία – Υποχρεωτική η δήλωση κυψελών διαχείμανσης – Δηλώσεις μέχρι 31/12/2016
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας