Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
GNZAKYNTHOU F 1761357747

ΓΝ Ζακύνθου: Διαγωνισμός για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Διαφόρου & Διαγωνισμός για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Εργαστηρίων

1)Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΥ (KAE 1311),(CPV 33141000-0 «Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά»)προϋπ. δαπάνης 36.290,33 € προ ΦΠΑ ή 45.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα : …….. 193170 τεμ., λίτρα , κ.λ.π.}Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία ηπροσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

 

2)Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
(CPV 33141500-5 «Αναλώσιμα Αιματολογικά Προϊόντα») (KAE 1311)προϋπ. Δαπάνης 25.000,00 € προ ΦΠΑ ή 31.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα : …….. 296.731 τεμ., συσκ, τεστ }Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς στην περίπτωση την οποία η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στοπαρατηρητήριο τιμών για το είδος αυτό, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς.Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.

Previous Δήμος Αρταίων : Διαγωνισμός για τη Συντήρηση – Υποστήριξη – Αναβάθμιση Υφιστάμενων Εφαρμογών Λογισμικού.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας