Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 1953034259

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ:διαγωνισμός για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημνερώνει ότι το Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (33696300-8)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 221.879,50€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
07 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
27 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 μ.μ..
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :
01 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος Υποβολής προσφορών:
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ

Επισυνάπτεται η περίληψη του Διαγωνισμού.

Σχετικά Αρχεία:

Previous 95 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΔΙΑΓΟΡΙΔΩΝ» :Προκηρυξη Νωπών Οπωροκηπευτικών
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας