Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
syntirisi F 1201805356

Γ.Ν.Ζακύνθου: Διαγωνισμός «Υπηρεσίες Επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου»

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης://www.promitheus.gov.gr
του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
Η περίληψη του διαγωνισμού θα σταλεί για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διαδιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τααναφερόμενα της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματο      λεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια από Επιτροπή που αναδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ Π1-2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες & διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
 
Previous Iταλικές εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2017
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας