Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 1527961566

Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ:Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»

To Eπιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ προκηρύσσει διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια: «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ»(CPV:33141613-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.661,83€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 79.323,66€ συμπ/νου ΦΠΑ.                                                                                                                                     -Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 μ.μ.
-Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 17:00 μ.μ.
-Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :
04 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.
Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ                                                                                                                                                                                              Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού.

Στον παρακάτω σύνδεσμο επίσης θα βρείτε όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς για μικροπρομήθειες.

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Πολεμική Αεροπορία:Διαγωνισμός για την «Προμήθεια Νωπών Αλιευμάτων»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας