Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 1527961566

Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ:Αναδημοσίευση Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)»

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει ότι το Γ.Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσει διαγωνισμό για την προμήθεια  «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ)» (CPV 24111900-4), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 58.664,40€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) ετους και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι :Συνολική δαπάνη και για τα δύο (2) έτη 117.328,80€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :
27 Νοεμβρίου 2020 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 17:00 μ.μ

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :
3 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10 :00 π.μ.

Επισυνάπτεται η περίληψη του διαγωνισμού.

Previous e-ΕΦΚΑ: Εγκύκλιος για το Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας – Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών – Απεικόνιση της ασφάλισης
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας