Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
nosokomio artas 1000 watermark F554394553

Γ.Ν.Άρτας: Διαγωνισμός « Υπηρεσιών διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος (Μολυσματικά)»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας έτους 2014, Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου « Υπηρεσιών διάθεσης τοξικών αποβλήτων εκτός από ραδιενεργά απόβλητα και μολυσμένο έδαφος (Μολυσματικά)» του Γ.Ν. Άρτας προϋπολογισθείσας δαπάνης : 88.924,57 € συμπ. Φ.Π.Α, και των τμημάτων αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ : του Κ.Υ. Βουργαρελίου προϋπολογισθείσας δαπάνης : 262,73 € συμπ. Φ.Π.Α, του Κ.Υ. Αγνάντων προϋπολογισθείσας δαπάνης : 262,73 € συμπ. Φ.Π.Α, του Κ.Υ. Καλεντίνης προϋπολογισθείσας δαπάνης : 525,46 € συμπερ. ΦΠΑ. Συνολικός προϋπολογισμός 89.975,49 € συμπερ. ΦΠΑ ( CPV 90523000-9), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) έτος όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Παράταση προγράμματος για ενίσχυση πτυχιούχων μέσω ΕΣΠΑ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας