Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
nosokomeio artas F 1738341537

Γ.Ν Άρτας: Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»

 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω  των ορίων  για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού»  για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άρτας, Δ. Σ. 92 / 2017 ,      συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 151.299,84  € συμπερ. ΦΠΑ  για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

Αναθέτουσα Αρχή/Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού:

Γ.Ν. Άρτας , Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, Τμήμα Οικονομικό, Γραφείο Προμηθειών, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λόφος Περάνθης 1, Τ.Κ. 47100,  Άρτα, ΤΗΛ. 2681361128, ΦΑΞ 2681021414, Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.gnartas.gr

Σημείο επαφής-Διάθεση εγγράφων Διαγωνισμού :

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και ΚΗΜΔΗΣ) στο ιστότοπο του Νοσοκομείου www.gnartas.gr

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

 14 Σεπτεμβρίου  2017 ημέρα Πέμπτη  με α/α συστήματος : 45048

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

18 Σεπτεμβρίου 2017  ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ..

Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ : 6 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ..

 

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 11 Οκτωβρίου 2017 ημέραΤετάρτη και ώρα 11 :00 π.μ. 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Παράταση της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης Αυτοαπασχολούμενων Δυνητικών Πτυχιούχων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας