Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 1527961566

Γ.Ν. Άρτας: Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ»

To Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για τον Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΒΕΛΟΝΕΣ» (CPV 33141310-6), για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Άρτας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 84.173,244€ συμπ/νου ΦΠΑ για χρονικό διάστημα ενός (1) Έτους.

Η ημερομηνία έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 16/04/2021  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17:00 μ.μ

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 9 /5/2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00:00 μ.μ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,στις13/5/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ


 

 

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous Yποχρεωτικά self tests σε εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από σήμερα Δευτέρα 19 Απριλίου – Ποιους κλάδους αφορά
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας