Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
NOSOKOMEIO ARTAS 400x230 F 2018502892

Γ.Γ.Άρτας :Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ»

Το Γ.Ν. Άρτας προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΕΝΤΥΠΩΝ» (CPV: 22820000-4), ) για τις ανάγκες του  Γ. Ν. Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού:  60.874,05€ συμπερ. ΦΠΑ, για ένα (1) έτος και με δικαίωμα του Νοσοκομείου να την παρατείνει για ένα (1) έτος με μονομερή απόφαση του πριν τη λήξη αυτής με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης και  με το αντίστοιχο ποσό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , Δ.Σ.71 / 2023, Α/Α ΣΥΣΤ. 248304.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ :

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:00 μ.μ..

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών :

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 π.μ..

Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Previous Γ.Γ.Άρτας :Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας