Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
POPL F 1969759088

Γ.Ε.Ναυτικού: Διαγωνισμός για την Χρηµατοδοτική Μίσθωση (Leasing) ∆εκαπέντε (15) Οχηµάτων Αγροτικού Τύπου και ∆ύο (2) Μικρών λεωφορείων (mini Buses)

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύ- ρωσης την χαµηλότερη τιµή, για την χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) δεκαπέντε (15) οχηµάτων αγροτικού τύπου και δύο (2) µικρών λεωφορείων (mini Buses) χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, µε δικαίωµα εξαγοράς τους (option) µετά το τέλος της µίσθωσης, προϋπολογιζόµενου κόστους εξακοσίων εβδοµήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (677.420,00€) άνευ ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων ∆ηµοσίου και Ταµείων ΠΝ, σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους παρούσης. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές

Σχετικά Αρχεία:

Previous Γραφείο ΟΕΥ Σάφια: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας