Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
hnlogo F 679516337

Γ.Ε.Ναυτικού : Διαγωνισμός 1)προμήθεια καυσίμων για κίνηση Πολεμικών Πλοίων στη Νήσο Κύπρο, 2)Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δεκαπέντε (15) Οχημάτων Αγροτικού Τύπου και Δύο (2) Μικρών λεωφορείων (mini Buses) χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών. 3) Εκμετάλλευση από Ιδ. Φορέα, των Υπαρχόντων Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης εντός του Θέρετρου Αξ/κών Ναυτικού στη Ναυτ. Βάση Νοτίου Ευβοϊκού στην Αγ. Μαρίνας στο Μαραθώνα

Διαγωνισμός 1)

Ανακοινώνεται ότι την 27 Μαιου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, θα διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο Δύο (2) Ετών και προϋπολογισθέντος κόστους τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.500.000,00€) απαλλασσομένων ΦΠΑ – ΕΦΚ (όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο) για την προμήθεια καυσίμων για κίνηση Πολεμικών Πλοίων στη Νήσο Κύπρο».

Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος:

1) 3.500.00,00 €

2) άνευ ΦΠΑ – ΕΦΚ

3) Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφορίες / διευκρινίσεις, καθώς και το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Αριθμός Προκήρυξης: 04/2016/ΓΕΝ/Ε2 Φάκελος: Φ.602.2/35/282756/Σ.1049/28 Μαρ 16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ύψος εγγύησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό:

– Τεχνικές προδιαγραφές: Ως Παράρτημα «Δ» τεύχους διακήρυξης

Χρόνος ισχύς προσφοράς προμηθευτών: 8 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 30 Μαρ 16

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 22565 Ιστοσελίδα: www. hellenicnavy.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

 

 

Διαγωνισμός 2)

Ανακοινώνεται ότι την 27 Μαιου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, θα διενεργηθεί ανοικτός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing) Δεκαπέντε (15) Οχημάτων Αγροτικού Τύπου και Δύο (2) Μικρών λεωφορείων (mini Buses) χρονικής διάρκειας πέντε (5) ετών, με δικαίωμα εξαγοράς τους (option) μετά το τέλος της μίσθωσης, προϋπολογιζόμενου κόστους εξακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων ευρώ (683.000,00€) άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου κρατήσεων Δημοσίου και Ταμείων ΠΝ».

Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος: 1) 683.000,00 € 2) άνευ ΦΠΑ 3) Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφορίες / διευκρινίσεις, καθώς και το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο.

Αριθμός Προκήρυξης: 05/2016/ΓΕΝ/Ε2 Φάκελος: Φ.602.3/37/ 282812/Σ.1105/31 Μαρ 16/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ύψος εγγύησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: (13.660,00€)

Τεχνικές προδιαγραφές: Ως Παράρτημα «Ε» τεύχους διακήρυξης

Χρόνος ισχύς προσφοράς προμηθευτών: 8 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 1 Απρ 16 Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 22664 Ιστοσελίδα: www. hellenicnavy.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Διαγωνισμός 3)

Ανακοινώνεται ότι την 24η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, θα διενεργηθεί ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή όπως θα προκύψει από το μέσο όρο των επιμέρους τιμών του συνόλου των βασικών/υποχρεωτικών ειδών, υπό τη προϋπόθεση ότι ανά είδος δεν θα υπερβαίνουν το 20% των επιθυμητών τιμών, για την «Ανάδειξη Εργολάβου για την Εκμετάλλευση από Ιδιωτικό Φορέα, των Υπαρχόντων Καταστημάτων Μαζικής και Γρήγορης Εστίασης (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ – ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ) εντός του Θέρετρου Αξιωματικών Ναυτικού (ΘΑΝ) στη Ναυτική Βάση Νοτίου Ευβοϊκού (ΝΒΝΕ) στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στο Μαραθώνα, για δύο (2) έτη και με δικαίωμα της Υπηρεσίας για Εξάσκηση Δικαιώματος Προαίρεσης για ακόμα ένα (1) έτος, συνολικού αντιτίμου εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων».

Συνολικό αντίτιμο: 1) 140.000,00 € 2) ΦΠΑ Απαλλασσομένου 3) Συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr)

Συστημικός αριθμός : 22984

Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν πληροφορίες / διευκρινίσεις, καθώς και το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Το κόστος δημοσίευσης βαρύνει τον ανάδοχο. Αριθμός Προκήρυξης: 06/2016/ΓΕΝ/Ε2 Φάκελος: Φ.602.3/39/283122/Σ.1204/07-04-2016/ΓΕΝ/Ε2-ΙΙ

Ύψος εγγύησης που απαιτείται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό: 2.800,00 €

Τεχνικές προδιαγραφές: Ως Παράρτημα «ΣΤ» τεύχους διακήρυξης

Χρόνος ισχύς προσφοράς προμηθευτών: 8 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 8 Απριλίου 2016 Ιστοσελίδα: www. hellenicnavy.gr

Χολαργός, 29 Μαρτίου 2016

Πλοίαρχος (Ο)

Δ. Ρυζιώτης Π.Ν.

Διευθυντής ΓΕΝ/Ε2

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Παρουσίαση Βιβλίου «Μάνα… καημένη μάνα!».
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας