Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
EllinikoKentroSolvit F 2127819313

Ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του δικτύου Solvit από επιχειρήσεις και πολίτες που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Επιμελητήριο Άρτας σας ενημερώνει για τη δυνατότητα που έχουν επιχειρήσεις αλλά και   πολίτες, που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του δικτύου Solvit, προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα που απορρέουν σε περιπτώσεις παραβίασης της ενωσιακής νομοθεσίας από δημόσιες αρχές άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν εκκινήσει σχετικές νομικές διαδικασίες σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο.
 
Το Solvit αποτελεί ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει, ως σκοπό την εξεύρεση γρήγορων και ανεπίσημων λύσεων σε προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις όταν τα δικαιώματά τους, τα οποία απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, πιθανόν να παραβιάζονται από δημόσιες αρχές άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.
 
Συγκεκριμένα, το Solvit λειτουργεί με τη μορφή ενός δικτύου εθνικών κέντρων Solvit, τα οποία υπάρχουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.
 
Το Ελληνικό Κέντρο Solvit εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση ΕΕ και Διεθνών Σχέσεων, επί της οδού Νίκης 5-7, Σύνταγμα, Τ.Κ. 105 63, (τηλ. επικοινωνίας: 210-3332793, 210-3332797, 210-3332824, 210-3332129, ηλεκτρ. δ/νση: solvit.greece@mnec.gr).
 
Στη διαχείριση κάθε υπόθεσης εμπλέκονται δύο (2) κέντρα Solvit, το τοπικό κέντρο (Home Centre HC), δηλαδή το κέντρο της χώρας με την οποία ο αιτών έχει στενότερους δεσμούς (π.χ. λόγω υπηκοότητας, κατοικίας ή έδρας) και το επικεφαλής κέντρο (Lead Centre LC), το οποίο καθορίζεται βάσει της χώρας όπου ανέκυψε το πρόβλημα.
 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος επιθυμεί την υποβολή της υπόθεσής του στο Solvit, δύναται να χρησιμοποιήσει τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής προβλήματος, που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=el&origin=solvit-web  («Υποβολή Υπόθεσης στο Solvit»).
 
Περαιτέρω, με τον Κανονισμό 2019/515 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 19η  Απριλίου 2020, το πεδίο του δικτύου Solvit διευρύνθηκε επιπλέον, καθώς μέσω του Solvit, διεξάγεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 8, του εν λόγω Κανονισμού, διαδικασία επίλυσης των σχετικών διαφορών.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Solvit, τα προβλήματα που δύνανται να επιλυθούν μέσω αυτού, αλλά και τη διαδικασία που ακολουθεί μετά την υποβολή μίας υπόθεσης στη βάση Solvit παρακαλούμε, όπως συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα:  
 
https://ec.europa.eu/solvit/index_el.htm

Previous 95 ΑΓΣΔ:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ(αλιευμάτων –πουλερικών λαχανικών )
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας