Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
RT 4 F1237796064

Ελληνική Αστυνομία: Επαναληπτικός διαγωνισμός προμήθεια περιφερειακού εξοπλισμού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

 

Προκήρυξη εδώ

Previous ΤΕΙ Ηπείρου: Διαγωνισμός προμήθεια τυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας