Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
police17 14 F 929848085

Ελληνική Αστυνομία: Διαγωνισμός προμήθειας μηχανημάτων γραφείου

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την διαδικασία «Συμφωνίας Πλαίσιο» για τα έτη 2016-2018 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Ζ΄ της παρούσας και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής. 2. Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις (3) προμηθευτές (ανά υποείδος), εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές αυτών που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία Πλαίσιο. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που στο διαγωνισμό κατατεθούν και γίνουν αποδεκτές (ανά υποείδος) προσφορές λιγότερων των τριών (3) προμηθευτών, ήτοι δύο (2) ή ενός (1), η σχετική Συμφωνία Πλαίσιο θα υπογραφεί με αυτούς ή αυτόν, αντίστοιχα. 3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Previous Ο Λεωνίδας Τσιαντής επανεκλέχθηκε Πρόεδρος του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας