Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
48325 11236696 F1013006151

Ελληνική Αστυνομία: Διαγωνισμός προμήθειας ελαστικών επισώτρων οχημάτων,μοτοσυκλετών,λεωφορείων,φορτηγών και ειδικών οχημάτων

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με την διαδικασία «Συμφωνίας – πλαισίου» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές σύμφωνα με τα οριζόμενα την παρ.4 του άρθρου 26 του Π.Δ. 60/07, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία – Πλαίσιο. Εφόσον ο αριθμός των προσφερόντων υπερβεί τους τρεις (3),τότε θα αναδειχθούν ως μειοδότες το 80% εξ αυτών. Εάν κατά τον ανωτέρω υπολογισμό προκύψει δεκαδικός αριθμός, αυτός θα στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη μονάδα .
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 52 ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013 . Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία.
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ
Previous Το νέο σχέδιο για τις εισφορές που θα πληρώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας