Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
ELAS F 84782526

ΕΛΑΣ:Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό με τη διαδικασία «Συμφωνίας-Πλαίσιο» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, όπως αυτές διαλαμβάνονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Στ’ της παρούσας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Από τον παρόντα διαγωνισμό θα αναδειχθούν τέσσερις (4) ανάδοχοι παροχής υπηρεσιών εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός αναδόχων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν την Συμφωνία – Πλαίσιο και η συμφωνία πλαίσιο που θα συναφθεί θα εκτελεστεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 5 περ. γ΄ του άρθρου 39 του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Σχετικά Αρχεία:

Previous Ένταξη στο νόμο για τα κόκκινα δάνεια, μόνο σε βιώσιμες επιχειρήσεις. Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δ. Παπαδημητρίου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας