Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
index F856245426

ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄»:διαγωνισμός για την προμήθεια εφοδίων της κλίμακας Ι του ΓΚΤΕΔ

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί από το ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄» στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή, όπως εξάγεται με βάση τους γενικούς και ειδικούς όρους του πλήρες κειμένου της διακήρυξης, για την προμήθεια εφοδίων της κλίμακας Ι του ΓΚΤΕΔ, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων που εδρεύουν στις ΠΕ Αττικής – Βοιωτίας – Ευβοίας – Κορινθίας και Αργολίδας κατά την κρίση της Υπηρεσίας.Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα έξι (36) ημερών, από 14 Νοε 2018, ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αριθμό εσωτερικής αναφοράς ENOTICES-EKEMS/2018-172140. Στον Ελληνικό Τύπο, θα δημοσιευθεί την 20 Nοε 18 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν.3669/08.Επισυνάπτεται ο διαγωνισμός,

Σχετικά Αρχεία:

Previous ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΤΑ Β΄»:διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κυλικείου.
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ακολουθήστε μας