Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
6 F 53489428

ΕΚΕΜΣ: Διαγωνισμός στελέχωσης και λειτουργίας του κρεοπωλείου και προμήθεια νωπού κρέατος, πουλερικών, κιμά και παρασκευάσματα κρέατος

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο “ΣΑΚΕΤΤΑ Β” στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ευρώ, όπως αυτή θα προκύπτει από το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, ίδιο για όλες τις Μονάδες ανεξαρτήτως ΠΕ επί ποινής απαραδέκτου της προσφοράς, επί των επίσημων τιμών πώλησης, των αντίστοιχων κατηγοριών κρεάτων, από τη φθηνότερη τιμή ανά κατηγορία, μεταξύ των S/M

«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ», «CARREFOUR» και «ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ», για την ανάδειξη αναδόχου στελέχωσης – λειτουργίας του κρεοπωλείου του ΕΚΕΜΣ και προμήθειας των Μονάδων των ΠΕ Αττικής, Βοιωτίας, Αργολίδας και Κορινθίας με νωπά κρέατα, πουλερικά, κιμά και παρασκευάσματα κρέατος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα οχτώ (58) ημερών, από 09 Νοε 2015, ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αριθμό εσωτερικής αναφοράς 2015 – 144572, καθώς και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 09 Νοε 2015. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα, ορίζεται η 01 0900 Δεκ 2015. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 06 1500 Ιαν 16, ημέρα Τετάρτη. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 03 0800 Ιαν 16 από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο (επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού [εφεξής: «επιτροπή του διαγωνισμού»]), όπως αναλυτικά περιγράφεται στα άρθρα 9 και 10 των Γενικών Όρων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνουν τον/τους αναδειχθέντα/ες αναδόχους, στον/ους οποίο/ους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα καταβληθούν από αυτούς πριν από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Εφόσον ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 10 του Π.Δ. 118/07

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέχεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α» έως και «Γ», τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

Σχης (ΕΜ) Νικόλαος Κίσσας

Διευθυντής

Λγος (ΕΜ) Χρυσάνθη Ζαχαρά

 

Τμχης Τμήματος Προμηθειών ΠΤΠ

Previous Γενικό Νοσοκομείο Άρτας: Διαγωνισμός προμήθειας για πλαστικές σακούλες
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας