Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
epimelitirio F19104

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΜΕ 3-2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 3/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΈΡΓΟΥ

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Άρτας Έχοντας υπόψη:

1.    Το Ν. 4497/2017 “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”, Μέρος Β “Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”

2.    Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύουν (ΦΕΚ

265/τ.Α ́/23-12-2014)

3.    Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως ισχύουν (ΦΕΚ

206/τ.Α ́/8-10-1997)

4.    Την από 22-3-2016 εγκύκλιο του ΑΣΕΠ «Διευκρινήσεις για τις

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, ως ισχύει».

5.    Την υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31/7/2015 Απόφαση Υπουργού Οικονομίας,

Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 1822/τ.Β ́/24-8-2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

6.    Την Υπ’ αρ. 304881-ΥΔ1244/6-4-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος

Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

7.    Τη με αρ. πρωτ. 134453/23-12-2015 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2857/τ.

Β΄/28-12-2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των Δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α.

46274/26-9-2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β΄))»

8.    Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο2014−2020

9.    Το Ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

10.   Το Ν. 4013/2011 (Α’204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

11.   Το Ν. 3861/2010(Α’ 112)«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

12.   Την με αρ. 57654 (Β’1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας

και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

13.   Τη με αρ. πρωτ. 300885/MA3598/22-7-2016 1η Πρόσκληση του

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,

14.   της με ημερομηνία 156/18- 02.10.2018 επιστολής της Κοινής

Γραμματείας Προγράμματος «Greece – Italy 2014-2020» σχετικά με την τελική έγκριση του έργου με ακρωνύμιο “INNO.TRITION”

15.   Το υπ. αρ. 6/31-10-2016 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί έγκρισης συμμετοχής στο Πρόγραμμα με τίτλο “INNOVATIVE USE OF OLIVE, WINERY AND CHEESE WASTE BY PRODUCTS IN ANIMAL NUTRITION FOR THE PRODUCTION OF FUNCTIONAL FOODS FROM ANIMALS”, σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 1261/3-1061

16.   Το υπ. αρ. 10/26-11-2018 Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του

Διοικητικoύ Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί αποδοχής ένταξης της πράξης

17.   Τoαπό 01-04-2019 εταιρικό συμφωνητικό (Partnership agreement) του

έργου «Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production of functional foods from animals» και ακρωνύμιο “INNO.TRITION” και τα παραρτήματα αυτού,

18.   Το από 01-04-2019 συμφωνητικό (subsidy contract) του

έργου«Innovative use of olive, winery and cheese waste by products in animal nutrition for the production of functional foods from animals» και ακρωνύμιο “INNO.TRITION”

19.   Το υπ. αρ. 5/15-05-2019(θέμα 6ο) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί συγκρότησης ομάδας έργου (ΑΔΑ: 6ΜΤΘ469ΗΛ4-ΑΜΨ)

20.   Το υπ. αρ. 5/15-05-2019 (θέμα 8ο) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως του

Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί εξουσιοδότησης της Διοικητικής Επιτροπής για λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου INNO.TRITION

21.   Την αρ. πρωτ. 70571/03-07-2019 απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και

Ανάπτυξης περί ένταξης στο ΠΔΕ, στη ΣΑΕΠ-318/6 του έργου INNOTRITION(κωδ. έργου 2019ΕΠ31860001)

22.   Το Πρακτικό υπ΄ αριθμό 23/ 04-11-2019 της Διοικητικής Επιτροπής του

Επιμελητηρίου Άρτας (Θέμα 17ο) περί τροποποίησης ομάδας έργου και Ορισμός υπευθύνου επικοινωνίας έργου (Communication Officer) (ΑΔΑ:

Ω9ΠΙ469ΗΛ4-4Σ2)

23.   Την υπ. αριθμ. Πρωτ. 90/10-12-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για

την απασχόληση Υπευθύνου Επικοινωνίας (Communication Officer) του έργου

(ΑΔΑ:9ΕΡΨ469ΗΛ4-33Ξ)

24.   Το Πρακτικό υπ΄ αριθμό 27/11-12-2019 της Διοικητικής Επιτροπής του

Επιμελητηρίου Άρτας (Θέμα 5ο) περί τροποποίησης ομάδας έργου (αντικατάσταση υπευθύνου έργου) (ΑΔΑ: 6ΨΤΑ469ΗΛ4-Φ24)

25.   Το Πρακτικό υπ΄ αριθμό 27/11-12-2019 της Διοικητικής Επιτροπής του

Επιμελητηρίου Άρτας (Θέμα 6ο) περί τροποποίησης της απόφασης Διοικητικής Επιτροπής αρ. 23/ 4-11-2019 θέμα 17 για ορισμό Υπευθύνου, έγκριση διάθεσης πίστωσης του ποσού των 4.082,00 € για την έκδοση προκήρυξης ανάθεσης έργου απασχόλησης υπεύθυνου επικοινωνίας (Communication

Officer) για τη διαχείριση του έργου και συγκρότηση επιτροπής επιλογής προσωπικού για την προκήρυξη της θέσης (ΑΔΑ: Ψ2Σ7469ΗΛ4-Ι84)

26.   Το υπ. αρ. 11/18-12-2019 (θέμα 5ο) Πρακτικό τακτικής συνεδριάσεως

του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Άρτας περί έγκρισης της δημοσίευσης Ανακοίνωσης ΣΜΕ 3/2019 Μίσθωσης Σύμβασης Έργου για Υπεύθυνο Επικοινωνίας/ Communication officer για το έργο INNO.TRITION INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 (ΑΔΑ: 9Ψ98469ΗΛ4-ΤΥΓ)

 

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του και συγκεκριμένα όπως αναφέρεται παρακάτω ανά τόπο, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα ή εμπειρία (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Γ):

03/02/2020

Απόφαση για επιλογή-πρόσληψη ατόμου της ΣΜΕ3-2019 Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Επισυνάπτεται η απόφαση.

Previous ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των εισφορών Νοεμβρίου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας