Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

Δήμος Αρταίων: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ »

Ο Δήμαρχος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για τις Δράσεις Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης για την πράξη «Δημιουργία Πράσινου Σημείου του Δήμου Αρταίων», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 24.428,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ( 19.700,00 € χωρίς ΦΠΑ). Οι υπηρεσίες του διαγωνισμού εντάσσονται στον κωδικό cpv: 79340000-9.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής), από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και από ιδίους πόρους και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ)  5042232.  Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου, Κωδ. ΣΑ 2021ΕΠ21810007 και ο Δήμος Αρταίων. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)  ΚΩΔ. ΣΑ ΕΠ2181 (αριθ. ενάριθ. έργου 2021ΕΠ21810007) και ίδιους πόρους.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Συνάντηση με μέλη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας