Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
dimarxeio11 F 1586587905

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων

Την διενέργεια διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δήμου Αρταίων (νέες εργασίες)» με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τις εκατό σε ακέραιες μονάδες στον προϋπολογισμό της μελέτης.

            Η διαπραγμάτευση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού που προηγήθηκε που ισχύουν για την ηλεκτρονική διαδικασία, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου συστήματος.

            Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29-06-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.  Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών.

            Η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει στις 03-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

            Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ανακοίνωση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013, στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β’2677/21-10-2013), το ΠΔ28/1980 και ΠΔ60/2007.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της παρούσας, από τους εγγεγραμμένους υποψηφίους αναδόχους, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός της προαναφερθείσας διαδικασίας δεν εξετάζονται.  Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

1. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελος» εννοούμε την κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Ο χρήστης − οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους, ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη διακήρυξη 10911/02-04-2015, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τοΝ.4155/2013 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

       Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου. pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

      Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

        Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:

        Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ

        Ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ

        Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του

      Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

   Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.

     Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο Οικονομικός Φορέας επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά).

       Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.

        Ο οικονομικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει μέσω του Συστήματος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τη διακήρυξη, τις κείμενες περί δημοσίων συμβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.

       Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

 

  1. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους, ανεξάρτητους, ηλεκτρονικούς (υπό)φακέλους:

    (Υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά-Τεχνική προσφορά» που περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και αφετέρου την Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου», συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.

  (Υπο) φάκελο «Οικονομική Προσφορά» που περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Ο (υπο)φάκελος «Οικονομική προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα όλα τα έντυπα.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών

1. Η διαπραγμάτευση θα ξεκινήσει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 03-07-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.

2. Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία γίνεται αποσφράγιση όλων των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» σε ένα στάδιο. Αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

3. Μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών.

4. Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα:

 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών και στη συνέχεια συντάσσει και υπογράφει τα αιτιολογημένα πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί αμελλητί στους προσφέροντες.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Previous Παράταση Υλοποίησης έργων έως 31/12/2015 και Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος “Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών”
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας