Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
5615825 F922297101

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προµήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων ∆ήµου Αρταίων, λαϊκών αγορών ∆ήµου Αρταίων

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
 
 
∆ιακηρύσσει συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων ∆ήµουΑρταίωνλαϊκών αγορών ∆ήµου Αρταίων για το έτος 2016 (οµάδα 1, 2, 3.1 και 4)για τις ανάγκες του ∆ήµου, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 53.525,44 €συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την ∆ευτέρα 05-12-2016 και ώρα 09:00 π.µ. έως 09:30 π.µ., κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και πληροφορίες γιαυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Αρταίων, (αρµόδιος υπάλληλος: Πετσιµέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.arta.gr.
 
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Previous Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα – µηχανήµατα έργου
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας