Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
48325 11236696 F 195181566

Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα – µηχανήµατα έργου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
 
 
∆ιακηρύσσει συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµαταµηχανήµατα έργου του ∆. Αρταίων έτους 2016 για τις ανάγκες του∆ήµου, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή) για το σύνολο των ειδών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 5.704,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Ο διαγωνισµός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αρταίων στην Περιφερειακή Οδό & Αυξεντίου 3ος όροφος την ∆ευτέρα 05-12- 2016 και ώρα 11:30 π.µ. έως 12:00 π.µ., κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης, ενώπιον αρµόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού
Αντίγραφα της διακήρυξης για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό και πληροφορίες γιαυτόν παρέχονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από τοΓραφείο Προµηθειών του ∆ήµου Αρταίων, (αρµόδιος υπάλληλος: Πετσιµέρης Άγγελος, τηλ.2681362243), καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου www.arta.gr.
 
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Previous ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ: Διαγωνισμός συντήρησης ελέγχου – μετρήσεων καυστήρων και λεβήτων
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας