Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
Dimos Artaion

 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ: Διαγωνισμός για προμήθεια που αφορά σε καινούργιο και αμεταχείριστο Απορριμματοφόρο όχημα

Ο Δήμος Αρταίων διακηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προμήθειας Δημοτικών ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων που αφορά σε καινούργιο και αμεταχείριστο Απορριμματοφόρο όχημα χωρητικότητας 8m3 με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσσας (cpv: 34144512-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  142.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός για το τμήμα 2 που αφορά στο απορριμματοφόρο  είναι ο εξής:ΤΜΗΜΑ 2: «Απορριμματοφόρο χωρητικότητας 8 m3 »,συνολικά ένα (1) τεμάχιο εκτιμώμενης αξίας 115.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (σύνολο 142.600,00 €).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 14-07-2022 ημέρα Πέμπτη ώρα 15:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Previous Χαιρετισμός Προέδρου, στα πλαίσια του έργου INNO-TRITION
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας