Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
champer artas LOGO mikro1

Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών: Έρευνα αγοράς για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης του προηγούμενου διαγωνισμού για την προμήθεια “κλιματιστικών μηχανημάτων”

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προτίθεται, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να διενεργήσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με συμφωνία – πλαίσιο για την προμήθεια «Κλιματιστικών Μηχανημάτων» για τις ανάγκες φορέων του Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών διενεργεί έρευνα αγοράς για την επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης του προηγούμενου διαγωνισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των οικονομικών φορέων και να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός, με στόχο το αμοιβαίο όφελος Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. (Δ/ξη 03/2017). 

Σε ό,τι αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), www.promitheus.gov.gr,στο πεδίο “Διαβουλεύσεις” αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι επικαιροποιημένες Τεχνικές Προδιαγραφές για:

·         Κλιματιστικά Μηχ/τα 9000 btu

·         Κλιματιστικά Μηχ/τα 12000 btu

·         Κλιματιστικά Μηχ/τα 18000 btu

Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ ΦΠΑ ανά μονάδα για τα προαναφερθέντα είδη, συμπεριλαμβανομένου του κόστους εγκατάστασης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, υπολογίζεται σε:

·         Κλιματιστικά Μηχ/τα 9000 btu : 350,00 ευρώ/μονάδα

·         Κλιματιστικά Μηχ/τα 12000 btu : 430,00 ευρώ/μονάδα

·         Κλιματιστικά Μηχ/τα 18000 btu : 540,00 ευρώ/μονάδα

Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η επικαιροποίηση των τεχνικών προδιαγραφών αφορά στην τροποποίηση απαιτήσεων που δημιούργησαν εμπόδια στην συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά τον προηγούμενο διαγωνισμό.

Η υποβολή σχολίων και οι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, της ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης και των λοιπών όρων της διακήρυξης θα είναι δυνατή για δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής τους στο ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή μέχρι τις 03-11-2017.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν το διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις. Στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιποί όροι της διακήρυξης να καλύπτουν τις ανάγκες του σκοπού για τον οποίο προορίζονται, να εξασφαλίζουν τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων και να προσδίδουν όρους αειφόρου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής διαχείρισης στις δημόσιες συμβάσεις. Ταυτόχρονα όμως στόχος μας είναι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι λοιποί όροι της διακήρυξης να εξασφαλίζουν ευρεία συμμετοχή, άρση τυχόν εμποδίων και ενίσχυση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση μας επιθυμεί οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μας αποστείλουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. 1.   Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει η Εθνική Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΑΑ) – Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών για το αναφερόμενο είδος.
  2. 2.      Τη γεωγραφική περιοχή που δραστηριοποιείται η επιχείρηση
  3. 3.      Τις πιστοποιήσεις ποιότητας που διαθέτει η επιχείρηση (π.χ. ISO, οικολογικά σήματα κ.ο.κ.)
  4. 4.      Το μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας

Τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν για τη δημιουργία βάσης δεδομένων – μητρώου με στοιχεία δυνητικών προμηθευτών του Δημοσίου και θα συμβάλουν στην εξαγωγή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων αποτελεσμάτων έρευνας αγοράς.

Απαντήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της διακήρυξης και των πρόσθετων ζητούμενων πληροφοριών μπορούν να αποστέλλονται, εναλλακτικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketsearch@eprocurement.gov.gr. Οι επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές και η προηγούμενη για το εν λόγω είδος Διακήρυξη 03/2017 επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Previous Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου: Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο Γ΄ Τριμήνου 2017
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας