Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός Υρών Καυσίμων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Αρχών (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας), των Λιμενικών Αρχών (Θεσπρωτίας και Πρέβεζας) και του Κρατικού Αερολιμένα Κοζάνης, για το έτος 2013.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 13 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1995) «προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2012 (ΦΕΚ 215/Α) «Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»

5. Την υπ' αρι&μ. πρωτ. 49587/10724/23-08-2013 Διακήρυξη 10/2013 ανοιχτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού της Υπηρεσίας μας για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων, για το έτος 2013.

6. Την υπ' αριϋμ.71617/14663/12-11-2013 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του θέματος, για το έτος 2013.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου

ΑΔΑ: ΒΛ1Ε0Ρ1Γ-ΚΚ

θέρμανσης, βενζίνης SUPER και βενζίνης αμόλυβδης) συνολικού προϋπολογισμού επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ (756.610,00 €), για το έτος 2013, για τις ανάγκες των Αστυνομικών και Πυροσβεστικών Αρχών (Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας), των Λιμενικών Αρχών (Θεσπρωτίας και Πρέβεζας) και του Κρατικού Αερολιμένα Κοζάνης, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΒΕΝΖΙΝΗ LRP (SUPER)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΝΑ Π.Ε.& ΥΠΗΡΕΣΙΑ

(με ΦΠΑ)

ΛΙΤΡΑ

ΛΙΤΡΑ

ΛΙΤΡΑ

ΛΙΤΡΑ

ΑΡΤΑΣ

17.870

20.526

60.200,00

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

19.052

62.590

11.537

500

122.035,00

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

7.622

5.011

21.243

53.760,00

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-ΛΟΥΡΟΥ

(ΠΡΕΒΕΖΑ)

4.572

710

6.604

 

18.430,00

ΠΑΡΓΑΣ – ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ )

3.048

5.348

 

13.250,00

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

26.473

9.362

17.864

80.000,00

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

30.395

30.494

22.500

119.950,00

ΚΟΖΑΝΗΣ

59.048

14.855

19.414

132.000,00

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ (ΚΟΖΑΝΗ)

5.737

10.000,00

ΦΛΩΡΙΝΑΣ-ΒΕΥΗΣ-ΚΛΕΙΝΩΝ

19.658

2.955

5.503

100

40.505,00

ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

3.172

14.637

8.750

 

40.280,00

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

3.854

11.260

9.211

 

37.200,00

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

2.965

15.834

1.439

 

29.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

197.729

167.708

155.676

600

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)

756.610,00

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται προσερχόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως την οικονομική προσφορά τoυc σε κλειστό Φάκελο. Σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Σε κάθε περίπτωση οι υποβληθείσες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά όλα τα είδη των προς προμήθεια καυσίμων.

Οι ποσότητες κατά είδος, μπορεί να διαφοροποιούνται και θα αποτελούν συνάρτηση της συνολικής προεκτιμόμενης αξίας η οποία δεν μπορεί να μεταβληθεί.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη 10/2013, με αριθμ. πρωτ. 56489/11892/20.09.2013 του διαγωνισμού (ΑΔΑ : ΒΛ9ΑΟΡ1Γ-ΤΣΛ).

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί παρουσία των ενδιαφερομένων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής :

ΑΔΑ: ΒΛ1Ε0Ρ1Γ-ΚΚ

ΚΟΖΑΝΗ : Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΖΕΠ Κοζάνης) στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού τις 19-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 τι.μ.

ΦΛΩΡΙΝΑ : Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διοικητήριο) στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού τις 19-11-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00

ΓΡΕΒΕΝΑ : Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διοικητήριο) στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού τις 20-11-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.μ.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ : Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Διοικητήριο) στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού τις 20-11-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ.

ΑΡΤΑ : Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Περ/κή Οδός & Ελ. Βενιζέλου) στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού τις 21-11-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

ΠΡΕΒΕΖΑ : Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Ελ. Βενιζέλου 2) στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού τις 21-11-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ: Στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Παν. Τσαλδάρη 31) στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού τις 21-11-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης παρέχονται στα τηλέφωνα: 2651360338 (κ. Ντάγιου), 2651360319 (κ. Προβατάρης).

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στα κατά τόπους Επιμελητήρια και τις Ενώσεις Βενζινοπωλών και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας www.apdhp-dm.gov.gr καθώς και στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού και των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η

Σχετικά Αρχεία:

Previous Διαγωνισμός ΤΕΙ
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας