Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
periferia F1665420331

Διαγωνισμός προμήθειας ειδών καθαριότητας του έτους 2015 για τις ανάγκες της ΠΕ Αρτας»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, ασχολούμενοι με την εμπορία ειδών καθαριότητας, όπως προ­σκομίσουν στην υπηρεσία μας προσφορά για είδη καθαριότητας της Π.Ε. Άρτας για ένα έτος .

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέ­ντε ευρώ (6.975,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ .Π.Α. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας (Ε. Φ. 072 ΚΑΕ 1231). Κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή .

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο με αναγραφή των στοιχείων τους καθώς και τη φράση «Προσφορά για είδη καθαριότητας της Π .Ε. Άρτας» μέχρι τις 19/03/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης.

Στον επισυναπτόμενο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, απεικονίζονται τα απαιτούμενα υλικά καθαριότητας που πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά των ενδιαφερομένων. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει την προσφερόμενη τιμή ανά είδος και ανά μονάδα μέτρησης, καθώς και το σύνολο της προσφοράς, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. Δεκτές γίνονται προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών. Οι Μονάδες Μέτρησης, που αναφέρονται στον πίνακα ειδών καθαριότητας, δεν είναι δεσμευτικές. Οι προμηθευτές σε περίπτωση διαφορετικής συσκευασίας μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, υπολογίζοντας όμως την τιμή σύμφωνα με την ζητούμενη Μονάδα Μέτρησης. Οι ζητούμενες ποσότητες δεν είναι δεσμευτικές και παρέχεται η δυνατότητα αποκλίσεων.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ ενός έτους από την υπογραφή της, με δικαίωμα μονομερούς παράτα­σης έως δυο (2) μήνες, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας, εντός τριών (03) εργασίμων ημερών από την έγγραφη παραγγελία. Ο προμηθευτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας εκτός εάν προσκομίσει βεβαίωση της Υπηρεσίας Εμπορίου περί έλλειψης του είδους στο ελεύθερο εμπόριο.

Η προσφορά των ενδιαφερομένων θα εμπεριέχει την οικονομική προσφορά τους και Υπεύθυνη Δή­λωση του Ν. 1599/1986 του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνεται ότι μ έχρι και την ημ έρα υποβολής της προσφοράς τους :

 

α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της, εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα, β) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της δωροδοκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας, γ) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, και

δ) είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης .

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 26813-61044 Μπουραζάνης Χαράλαμπος (αρμόδιος υπάλληλος).

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας και θα παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, με τα σχετικά συνημμένα, στην διαδικτυακή διεύθυνση : www.peartas.gov.gr.

 

 

 

 

Συν/να :                                                                                             Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρτας

1.   Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

2.   Πίνακας Ειδών Καθαριότητας

 

Βασίλειος Ψαθάς

Previous Με διαδικασίες εξπρές το «μεσοπρόθεσμο» 2016-2019 – Όλη η εγκύκλιος Μάρδα
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας