Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00
peziko F 1472022736

Διαγωνισμός προμήθεια νωπού κρεατος 8Μ/Π ταξιαρχια Ιωαννίνων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΡΟΣ:8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

«VIII ΜΠ ΗΠΕΙΡΟΥ»

 ΚΟΙΝ.Πίνακα Αποδεκτών


4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τηλ. 2651086835 (Εσωτ. 6835)

Φ. 600.163/7/52069

Σ.807

Ιωάννινα, 17 Map 15 Συν.: Μια (1) Διακήρυξη

 

 

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις – Διαγωνισμοί (Δημοσίευση Διακήρυξης Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Νωπού Κρέατος)

 

ΣΧΕΤ.: α.   ΠΔ 118/2007

β.   Φ.830/33/17085/Σ.2977/29 Αυγ 2012/ VIII Μ/Π ΜΠ/ΔΟΙ

1.         Σας γνωρίζουμε ότι η 8η Μ/Π ΤΑΞ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) σχετικό θα προβεί στη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια Νωπού Κρέατος (εγχώριου ή χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τις Μονάδες Φρουράς Ιωαννίνων, Κόνιτσας, Φιλιατών, Πρέβεζας και Άρτας.

2.         Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθμόν 1/2015 περίληψη διακήρυξης που αφορά τον υπόψη διαγωνισμό και παρακαλούμε:

 

α. Το Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση των κειμένων της διακήρυξης, που αφορά στη διενέργεια του. υπόψη διαγωνισμού (Κωδικός Φορέα: 27589) στο ΦΕΚ (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων. Συμβάσεων) σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 6 του Ν 2741/28-9-1999 (ΦΕΚ 199/99).

 

β. Τα Εμπορικά Επιμελητήρια Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας και Ηγουμενίτσας, να μεριμνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα γνώση τα μέλη τους, με σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συμμετοχή σ’ αυτόν και για την τοιχοκόλληση της συνημμένης ανακοίνωσης στον Πίνακα Ανακοινώσεων και την αποστολή σε μας σχετικού αποδεικτικού τοιχοκολλήσεως της διακηρύξεως.

 

γ. Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού / Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Άρτας και Ηγουμενίτσας, να αναρτήσουν τη συνημμένη διακήρυξη στους χώρους ανακοινώσεων και να μας αποστείλουν αποδεικτικό τοιχοκολλήσεως.

 

δ. Η ΛΑΦ Ιωαννίνων, να αναρτήσει τη συνημμένη ανακοίνωση στο χώρο ανακοινώσεων

 

ε. Οι εφημερίδες να δημοσιεύσουν τη διακήρυξη, την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015. Σε περίπτωση που κάποια από τις εφημερίδες δεν κυκλοφορεί αυτή την ημέρα, η δημοσίευση μπορεί να γίνει την επόμενη. Κατά τη δημοσίευση:

(1)       Να χρησιμοποιηθούν στοιχεία No 6 και μόνο σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων να χρησιμοποιηθούν No 8.

(2)       Οι τίτλοι της δημοσίευσης να  καταλαμβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ., οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.

(3)   Ο τίτλος της Μονάδας στο τέλος της διακήρυξης δε θα υπερβαίνει τον 1 στίχο και 3 χιλιοστά.

3.            Αναφορικά με τα έξοδα όλων των προβλεπομένων δημοσιεύσεων, σύμφωνα με το (β) σχετικό, επιβαρύνεται ο ανάδοχος που αναδεικνύεται, μετά την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, στο όνομα δε αυτού η εφημερίδα μετά από έγκαιρη ειδοποίησή μας θα εκδίδει το τιμολόγιο, για την παρεχόμενη προμήθεια ή υπηρεσία, πλην της περίπτωσης κατά την οποία ματαιωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπου το κόστος δημοσίευσης θα βαρύνει την Υπηρεσία

4.         Σε περίπτωση ματαίωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, για την πληρωμή της δαπάνης δημοσίευσης, η κάθε εφημερίδα να προσκομίσει στον ΛΣ/8 Μ/Π ΤΑΞ (Στρ/δο «Βελισσαρίου», Ιωάννινα), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

α.    3 φύλλα της εφημερίδας.

 

β.    Το πρωτότυπο της σχετικής εντολής δημοσιεύσεως  μετά του κειμένου της διακήρυξης.

 

γ.    Αναλυτικό λογαριασμό σε 2 . αντίτυπα της διακήρυξης που έχει δημοσιευθεί.

 

δ.    Βεβαίωση του αρμόδιου πρακτορείου εφημερίδων περί του ύψους κυκλοφορίας της εφημερίδας σε αριθμό άνω των. 5 000 φύλλων

 

ε     Τιμολόγιο.                  

 

στ.     Αριθμό λογαριασμού για την κατάθεση του οφειλόμενου ποσού

 

5.         Ο ΛΣ/8 Μ/Π ΤΑΞ αφού παραλάβει τα δικαιολογητικά, να προβεί έγκαιρα στη σύνταξη και εξαγορά της σχετικής δαπάνης δημοσίευσης της διακήρυξης στις εφημερίδες, αιτούμενος το αναγκαίο ποσό, από τη ΔΟΙ/8 Μ/Π ΤΑΞ

6.         Το ΓΕΠ/8 Μ/Π ΤΑΞ στο οποίο επίσης κοινοποιείται η περίληψη
διακήρυξης τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή παρακαλείται να την
καταχωρίσει στο Διαδίκτυο (INTERNET).                

7.         Χειριστής Θέματος: Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Παππάς, τηλ. ΕΨΑΔ 819-6835, ΟΤΕ 26510-86835.

 

.  Ταξ/χος Σπυρίδων Γκίζας Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής

Τχης (ΕΜ) Γεώργιος Παππάς Τμηματάρχης 4ου ΕΓ/ΙΙ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, (Γραφείο Πρωτοκόλλου – Τμήμα Α1 Παραλαβής Δημ. Ύλης), Καποδιστρίου 34, ΤΚ 10432, Αθήνα, τηλ. 2105279139-196, φαξ 2105234312, email: dds@et.gr

Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου κα Τουρισμού/ Π. Ε. Ιωαννίνων
Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου κα Τουρισμού/ Π. Ε. Πρέβεζας
Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου κα Τουρισμού/ Π. Ε. Άρτας
Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Εμπορίου κα Τουρισμού/ Π. Ε. Ηγουμενίτσας
Εμπορικό Επιμελητήριο Ιωαννίνων                       :
Διεύθυνση

Εμπορικό Επιμελητήριο Πρέβεζας Εμπορικό Επιμελητήριο Άρτας Εμπορικό Επιμελητήριο Ηγουμενίτσας

Εφημερίδα “ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ”, Τζωρτζ 6, Πλατεία Κάνιγγος, ΤΚ 10677, Αθήνα Τηλ: 210 3817700, FAX: 210 3817331-281.

Εφημερίδα «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», Εμμ. Μπενάκη 10 & Παν/μίου 57, ΤΚ 10564. Αθήνα, Τηλ:210 3215692. FAX: 210 3215877.

Εφημερίδα “ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ”, Χρήστου Κάτσαρη, Εμπορικό Κέντρο, Ιωάννινα, Τηλ:

26510 26296, FAX: 26510 20067.

Αποδέκτες για Πληροφορία

8 Μ/Π ΤΑΞ/2-40 ΕΓ – ΔΟΙ – ΓΕΠ

ΛΣ/8 Μ/Π ΤΑΞ

ΛΑΦ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΠ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8Η Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

Προκήρυξη υπ’αριθμ,-1 / Μάρτιος 2015

1.            Είδος Διαγωνισμού: Ανοιχτός .Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή για την. ανάδειξη προμηθευτών Νωπού Κρέατος (εγχώριου ή χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07.

2.            Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Προμήθεια νωπών κρεάτων, Μονάδων Φρουράς Ιωαννίνων, Κόνιτσας, Φιλιατών, Άρτας και Πρέβεζας για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων, όσες φορές διακόπτεται η χορήγηση του αντιστοίχου εφοδίου από τα ανεφοδιαστικά όργανα της Υπηρεσίας.

3.            Χρονικές προθεσμίες του διαγωνισμού:

 

α Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www:promitheus.qov.qr

 

β. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 26 Απρ 2015, ημέρα Κυριακή. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Λοιπές ημερομηνίες σχετικές με τη διαδικασία του “διαγωνισμού, θα γνωστοποιούνται αυτόματα, μέσω του συστήματος της ΕΣΗΔΗΣ.

 

γ Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλου ανυπέρβλητου κωλύματος, οφειλόμενου σε γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν, η Ταξιαρχία θα προχωρήσει στη διεξαγωγή του διαγωνισμού χωρίς τη χρήση του υπόψη συστήματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6, παράγραφος 4 του Ν.4155/2013. Σε αυτή την περίπτωση:

(1)           Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τους όρους της διακήρυξης, θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή στην 8 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ / 4 ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Πλατεία Κωνσταντίνου Ελευθερωτού, ΤΚ: 45221).

(2)           Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ορίζεται η Δευτέρα 27 Απρ 2015 και ώρα 09:00.

(3)           Η αποσφράγιση που υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί, την 27 Απρ 2015 και ώρα 10:00 στη ΛΑΦ Ιωαννίνων.

(4)           Η αποσφράγιση rτου υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μάί’ 2015 και ώρα 10:00 στη ΛΑΦ

Ιωαννίνων .                                                          

 

 

4.             Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης του διαγωνισμού, αυτός δύναται να επαναληφθεί την Τετάρτη 06 Μαΐ 2015, χωρίς άλλη δημοσίευση, εφόσον δεν ανακοινωθεί έγκαιρα αλλαγή της ημερομηνίας ή και ματαίωσής του ή μετά από νεώτερη δημοσίευση.

5.             Οι ποσότητες των ειδών δε δύναται να υπολογιστούν με ακρίβεια καθόσον εξαρτώνται από λόγους μη δυνάμενους να προβλεφθούν μελλοντικά όπως ζήτηση προϊόντων, επάνδρωση – ανάγκες Μονάδων κλπ. Η εκτιμώμενη δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ (126.000,00 €) περίπου.

6.             Οι συμβατικές υποχρεώσεις του ή των προμηθευτών θα είναι διάρκειας 1 έτους με ισχύ από 01 Ιουλίου 2015 και παρέχεται στην Στρατιωτική Υπηρεσία η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για 1 εξάμηνο με τους ίδιους όρους και τις ίδιες τιμές.

7.             Ο ανάδοχος που αναδεικνύεται, μετά την ολοκλήρωση των
διαγωνιστικών διαδικασιών, επιβαρύνεται με τα έξοδα όλων των προβλεπομένων
δημοσιεύσεων, στο όνομα δε αυτού, η εφημερίδα θα εκδίδει το τιμολόγιο για την
παρεχόμενη προμήθεια ή υπηρεσία, πλην της περίπτωσης κατά την οποία
ματαιωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, όπου το κόστος δημοσίευσης θα
βαρύνει την Υπηρεσία.                        . ·:

8.             Σχετικές πληροφορίες θα διατίθενται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (08:00 έως 14:00) από την 8 Μ/Π ΤΑΞ / 4° ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Πλατεία Κωνσταντίνου Ελευθερωτού, Ιωάννινα, τηλέφωνο:26510-86835 και fax:26510-27250

 

                       Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας

Previous Κ. Μίχαλος: Αντίθετοι οι επιχειρηματίες στον “προληπτικό φόρο” του 26%
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας