Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός “Προμήθεια Καυσίμων & Λιπαντικών έτους 2014”

                                                                                                                     ΑΔΑ: ΒΛΛΘΩΨΑ-ΡΡ5

                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                           
Άρτα : 22-10-2013
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ. : 18292
Πληρ.: Πετσιμέρης Άγγελος
Τηλ.: 2681362243Fax: 2681362253                                                                                                    
email: petsimeris@arta.gr                                                                                   
   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Δήμαρχος Αρταίων,  διακηρύσσει Διεθνή, Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» για τις ανάγκες του Δήμου Αρταίων και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τα καύσιμα, και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, για τα λιπαντικά, συνολικού προϋπολογισμού 585.506,52 € πλέον Φ.Π.Α (23%).Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 02/12/2013 και ώρα 11.30 π.μ. ως 12.00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής .  Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.  Οι δαπάνες δημοσιεύσεων (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) βαρύνουν τον ανάδοχο.Η διακήρυξη απεστάλη για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 22/10/2013Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού με τον Φ.Π.Α. και η αξία της διαμορφώνετε ανάλογα με την προσφορά που καταθέτει ο κάθε ενδιαφερόμενος,  κατατεθειμένη με Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης.Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αντίγραφα της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο προμηθειών  του Δήμου Αρταίων (Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, τηλ. 2681362243 & 2681362240).  Η διακήρυξη θα είναι αναρτημένη επίσης στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr.arta.gr) 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

 

Previous Διαγωνισμός “Προμήθεια Τροφίμων 2014”
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας