Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το έτος 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 17/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από τις υπ΄αριθμ.

2308/2013 & 2647/ 2013 αποφάσεις της Oικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Διεθνή Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό σε ευρώ με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για το έτος 2014, προϋπολογισμού 250.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως αναλυτικά περιγράφονται οι περιοχές εφαρμογής ψεκασμών από εδάφους και από αέρος στο Παράρτημα Γ΄(Τεχνικές Προδιαγραφές) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης.

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί με σύντμηση προθεσμιών στις 28-1-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών & των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α.(17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος-Παλλήνη).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται στην Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 15351 Παλλήνη, με οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Δευτέρα 27 / 1 / 2014 και έως 14:30. Επίσης μπορούν να κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α. κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τρίτη 28 / 1 / 2014 και ώρα 10:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, προ της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν  μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (http://www.patt.gov.gr). Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  της εν λόγω διακήρυξης.

 Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης.

Δεκτές γίνονται επίσης υποψηφιότητες από νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, ενώσεις νομικών ή / και φυσικών προσώπων, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση των ανωτέρω με οποιαδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120  ημέρες από

την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής, με ποσό που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.  

Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο του ως άνω απαιτούμενου ποσοστού 5%.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου

ισχύος της προσφοράς.

Ημερομηνία αποστολής με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.5 του Π.Δ.60/2007, της Διακήρυξης στην Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 17-12-2013(αριθμός εσωτερικής αναφοράς 2013-171067),ημερομηνία δημοσίευσης στις 19-12-2013(στοιχεία δημοσίευσης 2013/ S 246 – 429138).

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης σε δύο(2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας (Ναυτεμπορική & Xρηματιστήριο) και σε μία(1)  τοπική   εφημερίδα(ΑττικόΒήμα)στις27-12-2013.     

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης στην εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 27-12-2013.

Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από τη Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής(17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος – 1ος όροφος, αρμόδιος υπάλληλος κ.Κοντόπουλος Αλέξανδρος, τηλ/νο: 213 2005155, Fax: 210-6032543).

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής- Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής(κ.Δέδε Αναστάσιο, τηλ/νο:213 2005255 & κ. Κώνσταντο Γεώργιο, τηλ/νο : 213 2005140, Fax: 213-2005387). –


 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

 


Previous Προκήρυξη Επαναληπτικού ΑΝΟΙΧΤΟΥ διαγωνισμού για την προμήθεια «Αυτοκινήτων τύπου τζιπ»
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας