Ωράριο Λειτουργίας: Δε - Πα 07.00 - 15.00

Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότη­τας Π. Ε. Άρτας, για τμήμα των σχολικών ετών 2014-2015 και 2015-2016 συνολικού προϋπολο­γισμού 66.732,67 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδι­κών Μεταφορών Επιβατών).

 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας της Περιφέρειας Ηπείρου έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις περί Προμηθειών Δημοσίου & Δημοσίου Λογιστικού (Ν.2286/95, 4270/14 & Π.Δ. 118/2007 καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα μεταφοράς μαθητών (αριθμ. 24001/13ΚΥΑ, άρθρο 49 Ν. 4274/2014 και παρ. 3 του δέκατου εβδό­μου άρθρου Ν.4286/2014) και την αριθμ. 4/133/06-02-2015 απόφαση της Οικονομι­κής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Προκηρύσσει

 

πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύ­ρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Άρτας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, όπως φαίνεται στα συνημμένα τμήματα (ομάδες) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 59.055,46 €, χω­ρίς Φ.Π.Α.. και 66.732,67 € με Φ.Π.Α.

Το έργο αφορά τα τμήματα του αριθμ. οικ.5325/16-10-2014 πρόχειρου διαγωνισμού για τα οποία αναδείχθηκαν ανάδοχοι μέχρι τις 28-02-2015. Η διάρκεια του έργου ανά­θεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας αρχίζει από 02-03-2015 και λήγει στις 30-11-2015 ήτοι για εκατόν δέκα οκτώ (118) ημέρες λειτουργίας των σχολείων.

 

Σχετικά Αρχεία:

Previous BEAUTY & CARE από 12 έως 15 Μαρτίου 2015 στην Κωνσταντινούπολη
Οδηγός Άρτας
Επιμελητήριο Άρτας
Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ.Κ.
47100, Άρτα

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε πρώτοι για όλα τα νέα μας